Adatkezelési tájékoztató

BILD Elektro Kft.

A webshopunk címe: https://energiamester.hu

3664 Járdánháza Ady E út 27/A.

Telefon: +36 1 588 8545

E-mail: info@bildelektro.net


ADATKEZELÉSI

SZABÁLYZAT

Hatályos

2018. május 25. napjától

v.1.04.


Bevezetés

A BILD Elektro Korlátolt Felelősségű Társaság (3664 Járdánháza Ady E út 27/A.; a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő és adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Törvény), továbbá az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2016/679. számú rendelete által előírt adatvédelmi rendelkezések érvényesítése a BILD Energia Mester Kftnél.

A fenti cél elérése érdekében a jelen Szabályzat a jogszabályi előírások figyelembevételével meghatározza a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának feltételeit és céljait.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.


I. Fogalmak

Jelen Szabályzat szempontjából:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható bármely információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, illetve az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;


II. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei

II.1 Az adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon. A Társaság törekszik arra, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot az Adatkezelő csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel. Az adatkezelő a szolgáltatott személyes adatok kezelését nyomtatott vagy számítógépes formátumban, illetve elektronikus adathordozón végzi.

Az összegyűjtött adatokra tekintettel az adatkezelő:

– kizárólag az eredetileg rögzítettel, azaz az érintett által közöltekkel pontosan megegyező információkat kezeli;

– az egyes változás bejelentés szerinti módosításokat kezeli;

– az adatokat oly módon tárolja, hogy az érintett személyének azonosítása kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának teljesítéséhez szükséges időtartamon belül legyen lehetséges.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

– felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

– pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

– tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó (pl. marketing cég, szerződött külföldi ügyfélszolgálat, web-host cégek, e-mail/ felhő alapú szerverfarmok-szolgáltatók) részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az Adatkezelő az érintett névtelenségének megőrzése mellett és az említett célokra tekintettel, az összegyűjtött adatokat statisztikák készítésére, webhely-analitikára, A/B tesztek futtatására, hőtérképes-elemzésre is felhasználhatja.

II.2 Személyes adatot az Adatkezelő az alábbi esetekben kezel:

A.) Az ügyviteli rendszerben – tárolt ügyféladatok (ideértve a domain címek, e-mail címek, telefonszámok is). Ezzel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli.

Amennyiben céges ügyfél:

– cégnév, székhely, cég adószám, hírlevél e-mail szolgáltatásra történő regisztráció dátuma, fő kapcsolattartó keresztneve, vezetékneve, fő kapcsolattartó telefonszáma, email címe.

– további kapcsolattartók: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím.

Amennyiben magán személy az ügyfél:

– fő kapcsolattartó keresztneve vezetékneve, telefonszáma, email címe.

– további kapcsolattartók: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, email cím.

Adatkezelés célja:

Árajánlat kiküldése, számlázás, kapcsolattartás megkönnyítése, hír-és reklámlevelek küldése.

Adatkezelés ideje:

A szerződéses kapcsolat vége, valamint a számlák legalább 5 évig történő tárolása a bűnüldöző szervek

számára.

Adatok továbbításra kerülnek:

– a számlázási adatok a könyvelő részére

– hatóságok részére ilyen jellegű megkeresés esetén

Tárolás módja:

Adatkezelő ügyviteli rendszerében, irodai számítógépein és papír alapon.

Kinek van hozzáférése:

Az elektronikus adatokhoz az adatkezelő rendszergazdájának, kereskedelmi és ügyfélszolgálat munkakörben dolgozó kollégáknak, ügyvezetőnek.

A papíralapú adatokhoz a kereskedelmi-, adminisztrátori munkakörben dolgozó kollégák és az ügyvezető fér hozzá.

B.) Munkatársak adatait (munkaszerződés), melyet papíralapon és elektronikusan kezeli a munkatársak önálló hozzájárulása alapján és az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége alapján (munkavállalók bejelentése).

Ezzel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

– név, születési név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám

Adatkezelés ideje:

A szerződéses kapcsolat vége, jogszabályban előírt selejtezési idő

Adatok továbbításra kerülnek:

– könyvelő részére

– rendőrség részére ilyen jellegű megkeresés esetén

Tárolás módja:

Adatkezelő file/e-mail szerverén és papíralapon, és az irodai számítógépein.

Kinek van hozzáférése:

Ügyvezetőnek, pénzügyes munkatársaknak, irodai munkatársaknak.

II.3 Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az érintetteket, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes és különleges adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

II.4 Ha a személyes adatokat olyan módon kívánja Adatkezelő felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesíti az érintetteket, akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

II.5 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek által biztosított személyes adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg.

II.6 Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

II.7 Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adatot a felvétel céljának megvalósulásához szükséges ideig tárolja.


III. Érintettek jogai

III.1 Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, vagy zárolását. Kérheti továbbá az adatkezelés korlátozását és tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Kérheti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

III.2 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

III.3 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

III.4 A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény

nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje

lejárt;

e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

III.6 Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

III.7 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

III.8 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

III.9 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

III.10 Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

III.11 Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


IV. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

IV.1. Adatkezelő az adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai és egyéb eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

IV.2 Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók férhetnek hozzá, akik erre az adatkezelőtől felhatalmazást kaptak, munkájuk elvégzéséhez szükségesek az adatok és

a.) akiket az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó vagy Adatellenőr meghatározott tisztségének betöltésére

jelöltek ki;

b.) akik erre vonatkozóan megfelelő utasításokat kapott;

c.) akiket titoktartási kötelezettség is terhel.

A társaságon belül kizárólag azok a személyek kapnak hozzáférést az érintett személyes adataihoz, akiknek ezekre a munkahelyi feladataik teljesítése érdekében van szükségük. Ezeket a személyeket előzetesen megfelelően felkészítik arra, hogy az adatok elvesztését, megsemmisülését, illetéktelen kezelését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést minden esetben meg tudják akadályozni.

Az adatokat a fentieken túl olyan harmadik felek is használhatják, amelyek az adatkezelő képviseletében végeznek bizonyos kiegészítő tevékenységeket, pl.:

– Külső tanácsadók, akik vitás ügyek kezeléséhez nyújtanak jogi segítséget és tanácsot;

– Szolgáltató társaságok (többek között informatikai): Követeléskezelők, számlakezeléssel és – tárolással (beleértve az optikai archiválást) foglalkozó vállalkozások, informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat, adatrögzítési szolgáltatásokat, valamint felhőszolgáltatásokat nyújtó szervezetek stb.

A fenti személyek külső adatkezelési ellenőrként, az adatkezelő irányítása és felügyelete alatt végzik a feladataikat.

IV.3 Az adatok rögzítése, javítása, tárolása, védelme.

a.) Az érintettől felvett, a kezelése érdekében szükséges adatokat nyilván kell tartani. Erre alkalmas minden olyan adattárolási eszköz, módszer, technika, amely biztosítja az adatok védelmét és meggátolja, hogy a védett adatok illetéktelen személyek tudomására jussanak.

b.) A felvett dokumentációban szereplő hibás adatot úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett (hibás) adat is megállapítható legyen.

IV.4 Az adatkezelési rendszer környezetének védelme:

Az adathordozó képek és dokumentációk elhelyezésének-, fizikai védelmének biztonságáról az ügyvezető intézkedik.

IV.5 Az Adatkezelő az alábbi konkrét informatikai és fizikai intézkedéseket alkalmazza az adatok biztonsága

érdekében:

– Az Adatkezelő irodai számítógépei zárt irodában vannak.

– Ügyviteli rendszer védelme:

– a felületre dedikált felhasználó/jelszó párossal lehet belépni

– tűzfallal védve

– mentése egy külön backup gépre/ háttértárolóra történik

IV.6 Az Adatkezelők adatai, elérhetőségei

Cégnév: BILD Elektro Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3664 Járdánháza Ady E út 27/A.

E-mail: info@bildelektro.net

Telefon: +36 1 588 8545

Cégjegyzékszám: 05 06 011677

Adószám: 20973575205

Céget bejegyző bíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága,

Céget bejegyző bíróság címe: Miskolc, Szepessy Pál u. 3, 3525


V. Süti (cookie) tájékoztató

A BILD Energia Mester Kft. által tulajdonolt és üzemeltetett weboldal, sütiket/cookie-kat használ, az alábbi rész a sütik/cookie-k használatát, a társaság weboldalán használt sütik funkcióját- részletes bemutatását, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

V.1 Mi a süti/cookie?

A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó fájlok, amelyek egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén (számítógép, mobiltelefon, tablet, okos TV, stb.). Ezek olyan, a weboldalak felhasználását segítőinformatikai adatok, melyeket a webszerver küld a felhasználó böngészőjének, a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afelé irányított kérés alkalmával. Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz sem.

A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: a látogatott oldal domain nevét (vagyis a web-böngészőbe beírt elérési- URL- címet), a cookie tárolási időtartamát és a tárolt információ(ka)t. A cookie többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a látogató igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, – pl. összefüggő munkamenetek biztosítása – segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák elkészítését is támogatják.

A cookiekban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény növelése érdekében használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például segítenek nekünk a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon érdekes, kapcsolódó termékek körét, amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése során.

Amennyiben a későbbiekben mégis valamilyen űrlapon – kifejezett hozzájárulásával – kapcsolatba lép velünk egy olyan weboldalunkon, ahol cookiekat használunk, előfordulhat, hogy az űrlap megelőzését követően tett weboldal látogatásainak adatait ezen cookie-k segítségével megismerjük. Ez a felhasználói élmény növelése érdekében történik.

Abban az esetben, ha elfogadta a cookie tájékoztatót a weboldalainkon, a tájékoztató mindaddig nem jelenik meg újra, ameddig a böngésző beállítási lehetőségeiben nem törli a cookie-kat (ehhez nyújt segítséget a 6. fejezet).

Ha egy közösségi oldalon megosztja a https://www.energiamester.hu  weboldal valamely tartalmát – például Facebook, Youtube, Instagram –, akkor Ön további cookie-kat is kaphat ezektől a weboldalaktól.

Ezeknek a cookie-knak nem a https://www.energiamester.hu oldal a kezelője, ezért azt javasoljuk, hogy a velük és kezelésükkel kapcsolatos további információkért látogasson el a harmadik fél honlapjára.

V.2 Az oldalon használt cookie-k kategóriái:

V.2.1 Munkamenet (session) cookie-k

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a weboldal milyen aloldalain járt.

V.2.2 Viselkedésfigyelő cookie-k

Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, érdeklődésének, igényeinek leginkább megfelelő állásokat/álláshirdetéseket ajánlhassunk, a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a Weboldal látogatásait, használatát elemezhessük (a Weboldal és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), cookie-t helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Weboldalon megjelenő szövegsávon lévő „Elfogadom / Hozzájárulok /Accept„ gombra kattintással adhatja meg. A viselkedésfigyelő cookie egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó, lokáció, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Weboldalon való belépés után a Felhasználó viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval.

V.2.3. „Third party” (harmadik féltől) származó cookie-k

A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem a Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le aFelhasználó böngészője, tekintettel arra, hogy a Weboldal részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.

A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit).

V.3 Tárolt cookie-k (sütik):

Viselkedésfigyelő cookie-k
Cookie neveSzolgáltatóCookie leírásaCookie tárolás ideje
_gaGoogleGoogle Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie 1.2 évig
_gidGoogleGoogle Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie 2.Munkamenet végéig
_gatGoogleGoogle Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie 3.Munkamenet végéig

V.4 A sütik /cookie-k kezelése, módosítása, törlése:

Az oldara látogatóknak lehetőségük van a Társaság honlapja által alkalmazott cookie-k törlésére, tiltására, illetve beállítások módosítására. A különböző web-böngészők esetén a következő linkeken található útmutatás a beállítások módosítására vonatkozóan:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Microsoft Internet Explorer és Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Az alábbi oldal pedig részletesen taglalja az online adatvédelmi és viselkedés alapú hirdetési formákkal kapcsolatos tudnivalókat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

VI. Jogorvoslatok

VI.1 Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

VI.2 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

VI.3 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://www.naih.hu

Kosárba helyezés
A kosarában termék(ek) van(nak).
- Ezt a terméket jelenleg nem tudja a kosárhoz adni. Kérjük próbálja meg később.
Frissített mennyiség
- Hiba lépett fel! Kérjük, próbálja újra később.
Törölve a kosárból
- Jelenleg nem tudjuk törölni ezt a terméket a kosárból. Kérjük, próbálja meg később újra.